Regulamin sklepu internetowego

"Korzec"

 

§ 1

Informacje ogólne

 

1.   Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu. Określa on zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania z Klientem Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2.    Sklep internetowy "Korzec", dostępny pod adresem internetowym www.korzec.net.pl, prowadzony jest przez Stanisława Czechowskiego i Franciszka Szabelskiego, będących wspólnikami spółki cywilnej PPHU Korzec Spółka Cywilna Stanisław Czechowski, Franciszek Szabelski NIP: 9371017399, REGON: 070662146, prowadzących firmy wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG):

·         Stanisław Czechowski PPHU Korzec NIP: 9371257821 REGON: 072494351,

·         Franciszek Szabelski PPHU Korzec NIP: 9371405575 REGON: 070662146.

 

§ 2

Definicje

1.   Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę na odległość, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.    Sprzedawca - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pod firmami wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki:

·         Stanisław Czechowski PPHU Korzec NIP: 9371257821 REGON: 072494351,

·         Franciszek Szabelski PPHU Korzec NIP: 9371405575 REGON: 070662146,

będące wspólnikami spółki cywilnej PPHU Korzec Spółka Cywilna Stanisław Czechowski, Franciszek Szabelski NIP: 9371017399, REGON: 070662146.

2.    Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3.   Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu internetowego.

4.    Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.korzec.net.pl

5.    Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6.    Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

7.    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów.

8.    Konto - konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.

9.    Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

10.  Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11.  Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12.  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem
a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1.    Adres Sprzedawcy: 43-392 Międzyrzecze Górne 165.

2.    Adres e-mail Sprzedawcy: sckorzec@gmail.com.

3.    Numer telefonu Sprzedawcy:+ 48 500 089 171.

4.    Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 80 8117 0003 0005 2461 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Jasienicy 43-385 Jasienica, ul. Strumieńska 894A.

5.    Klient może skontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni powszednie
w godzinach od 7.00 do 15.00.

§ 4

 

Wymagania techniczne

 

1.    Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.      urządzenie końcowe z dostępem do sieci internet i przeglądarką internetową,

b.      aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.       włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

 

1.    Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.   Informacje o produktach podane na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.    Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

4.  Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu lub przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

5.    Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto ( z uwzględnieniem podatku VAT).

6.    Podane ceny Produktów nie obejmują kosztów dostawy.

7.    Ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili złożenia Zamówienia.

8.    Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1.     Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, e-mail, kod pocztowy, miejscowość, ulica nr domu/mieszkania a także ustanowienie loginu i hasła. W przypadku Przedsiębiorcy należy podać również nazwę firmy, NIP oraz adres firmy.

2.    Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.    Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Składanie Zamówienia

1.    Złożenie Zamówienia możliwe jest po zalogowaniu na Konto lub bez rejestracji.

2.    W celu złożenia Zamówienia po zalogowaniu na Konto należy:

a.    wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk Dodaj do koszyka,

b.     kliknąć przycisk Realizuj zamówienie,

c.     wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności opłacić Zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

3.    W celu złożenia Zamówienia bez rejestracji należy:

a.    wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk Dodaj do koszyka,

b.     kliknąć przycisk Realizuj zamówienie,

c.     wypełnić Formularz Zamówienia,

d.    wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności opłacić Zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Metody dostawy oraz płatności

1.    Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a.      przesyłka pocztowa,

b.      przesyłka kurierska,

c.      odbiór osobisty dostępny w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: 43-392 Międzyrzecze Górne 165.

2.    Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.      przy odbiorze,

b.      za pobraniem,

c.      przelewem na konto Sprzedawcy nr 80 8117 0003 0005 2461 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Jasienicy 43-385 Jasienica, ul. Strumieńska 894 A.

3.   Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie Umowy Sprzedaży

 

1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.   Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, jednocześnie przyjmując Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość e-mail zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.    W przypadku wyboru przez Klienta:

a.      płatności przelewem, płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie Zamówienie zostaje anulowane,

b.      płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,

c.      płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4.    Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w zasadach dostawy (z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.    W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6.    W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

7.    Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.     w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b.      w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

8.   W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w zasadach dostawy Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

9.   W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

10.   Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

11.   Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10

Odstąpienie od umowy

1.    Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.    Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie.

3.    W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.    Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem.

5.    Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.

6.    Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm. ).

7.    W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8.    W skutek odstąpienia od Umowy:

a.      Umowę uważa się za niezawartą,

b.      Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,

c.    Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych metod, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami,

d.      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e.      Konsument powinien niezwłocznie odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f.       Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające
z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 11

Reklamacja

1.    Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.   Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3.    W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym.

4.    Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5.    Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.

6.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7.    Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:

 43-392 Międzyrzecze Górne 165.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.   Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

·         http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

·         http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.    Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b.      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej ( t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c.      Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14

 

Postanowienia końcowe

  1. Językiem właściwym dla Umów zawieranych poprzez Sklep jest język polski.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach zostanie umieszczona na stronie internetowej Sklepu przez okres 14 dni kalendarzowych 14 dni przed wejściem w życie zmian, zaś osoby posiadające Konto zostaną dodatkowo powiadomione o zmianach otrzymując wiadomość e-mail.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustaw: kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. ( t, j. Dz. U. z 2002, Nr. 144, poz. 1204 z późn. zm); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm)
  4. Klient ma prawo złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.